اخبار برگزیده

لالا لالا گلم لالا

بازهم شب شد


من تورا سخت بغل ميکنم


 بوسه اي بر پيشاني ات مينشانم


دستي بر موهاي خرمايي قشنگت ميکشانم


چشمانم از عشق خيس ميشود


قطره اي سر ميخورد روي گونه ام


وتو باحرص و ولع


سعي در خوردن آن قطره لغزان داري


تمام تلاشت را ميکني


گونه ام خيس ميشود از تقلايت


دلم ضعف ميرود برايت


بالشت خرسيت را ميگذارم روي پا


سرت را ميگذارم روي خرست


عروسکت هم کنارت جا خوش ميکند


گهواره وار تکانت ميدهم 


زيرلب زمزمه ميکنم:


  


لالا لالا گل پونه 


بابات مياد زودي خونه


در دلم برايت ميخوانم 


"بخواب دخترکم 


که دنيا چشمانش را آرام بسته است 


وچادرشب را بر سرش کشيده 


وزمين را بستر خواب من 


وآغوشم را 


بستر خواب تو قرار داد


آسوده بخواب آرام جانم 


مادرت حوالي تو بيدار است"


لالا لالا گلم باشي 


بزرگ شي همدم باشي 


و به اين مي انديشم


بزرگ شوي چقدر زيبا ميشوي 


لبخندي با لباني سرخ


چشماني مشکي


آه چشمانت ..


پدرت هميشه ميگويد :


چشمان ِ تو شبيه من است!


چشماني وحشي امّــا آرام 


قد و بالايت که ديگر جاي خود دارد


آخ  جان ِ دل ِمادر دلم ضعف رفت برايت


لالا لالا گل زردم 


نبينم داغ ِ فرزندم 


به اينجا که ميرسم


اشکم سرازير ميشود 


دلم خالي ميشود 


نباشي نيستم


نباشي نابودم


ذره ذره ک نه يکباره ميميرم


اي همه ي تارو پودم 


دردت به جونم ..


لالا لالا گل ِ زيره 


چرا خوابت نميگيره 


چشمانت را راحت ببند


پدرت کمي آنطرف تر حوالي من و تو 


با قامتي بلند ايستاده است


محکم باصلابت با دستاني قدرتمند 


هواي ِ  مان  را دارد


چشمانت دارد سنگين ميشود 


تمام تلاشت را ميکني 


تاخواب را پس بزني 


پدرت مي آيد 


درست کنارم مينيشيند


دستش را حلقه ميکند


وبازويم را ميفشارد


با من هم صدا ميشود


لالا لالا لالا داري 


 دو تا چشم ِ بلا داري 


شب ِ اما نميخوابي 


دو گيسوي طلا داري 


وتو لبخند به لب


به خوابي عميق 


از جنس ِ ابر ِ سفيد


فرو ميروي 


من دستت را 


پدرت پيشاني ات را ميبوسد  


وبرايت آرزو ميکنيم


از جنس ِ اميد


الهي که مادر 


حال ِ دلت هميشه خوش باشد


96/9/7


آذرماه 


اولين پاييز زندگيت 


محياي ِ من 


 


لالا لالا گلم لالا

لالا لالا گلم لالا

لالا لالا گلم لالا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها